Regulamin Gabinetu


TOMASZÓW MAZOWIECKI, 1 STYCZEŃ 2023 roku

1. Regulamin świadczenia usług w gabinecie lekarskim Barbara Bucholz przy ul. Jana Pawła II 41 b,c w Tomaszowie Mazowieckim, który określa zakres oraz warunki umawiania, rezerwacji i przeprowadzania konsultacji internistycznej, badań lekarskich oraz badań USG..

2. Podmiot leczniczy działa na podstawie:
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tejże Ustawy (dalej, jako „UoDzL”),
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

3. Podstawowym celem Gabinetu jest organizowanie i wykonywanie działalności leczniczej przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych.

4. Gabinet Lekarski udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Q-med Konrad Kowalczyk w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 41b,c.

5. Siedziba Gabinetu znajduje się pod adresem ul. Edwarda 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;

6. Świadczenia zdrowotne w ramach Gabinetu B. Bucholz udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

7. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych wymaga pełnego poszanowania praw Pacjenta oraz ochrony jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Gabinet Lekarski Barbara Bucholz udziela wyłącznie odpłatnych świadczeń zdrowotnych.
Za udzielone świadczenia zdrowotne Pacjenci wnoszą opłaty.
Wysokość opłat stanowi Cennik, dostępny do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego oraz na stronie Internetowej www.usgtomaszowmaz.pl
Świadczenia zdrowotne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z Pacjentem.
Pacjent reguluje płatność za usługę świadczenia zdrowotnego przed jej wykonaniem bądź po jej wykonaniu.
Zapłata za usługę świadczenia zdrowotnego może być dokonana gotówką albo przelewem bankowym.
Każda wpłata Pacjenta musi zostać wprowadzona do kasy fiskalnej, a Pacjent musi otrzymać paragon fiskalny.
Na życzenie Pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie usługi świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest fakturę VAT.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku