Regulamin Cookies


Regulamin Cookie
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW, PACJENTÓW oraz OPIEKUNÓW PRAWNYCH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH LECZONYCH PRZEZ GABINET LEKARSKI BARBARA BUCHOLZ.
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:
1. GABINET LEKARSKI BARBARA BUCHOLZ przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z wykonywaniem czynności rejestracyjnych przed oraz w trakcie badań lekarskich.
2. Administratorem danych osobowych jest GABINET LEKARSKI BARBARA BUCHOLZ ul. Edwarda 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Edwarda 6, 97-200 Tomaszów Maz., lub drogą e-mailową pod adresem: gabinetmedbuch@gmail.com
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: gabinetmedbuch@gmail.com
Administrator danych informuje, że:
1. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
2. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
3. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
6. w razie uznania, że przetwarzanie przez GABINET LEKARSKI BARBARA BUCHOLZ ul. Edwarda 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).